Archive

At this page we gathered materials regarding historical events, research group and topics written mostly in Polish and related to Institute of Physical and Theoretical Chemistry that was dissolved in 2014 and of which our extended research group was a part.

ArchiveArchiwum 2018Lewanowicz '96Archiwum 199525 lat PWrRuziewiczRohlederGumińskiAlmanach KCF

Materiały archiwalne zebrane w tym miejscu dokumentują historię fizykochemii w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczętą w roku 1945 wraz z organizacją polskich uczelni we Wrocławiu.
Są przekonywającym świadectwem trudów i sukcesów ludzi, dowodem rozwoju materialnego oraz intelektualnego, który tworzy podstawy dla pracy kolejnych pokoleń.

Postępy fizykochemii

Materiały konferencyjne

pod redakcją Aleksandry Lewanowicz

Niniejszy tom Biuletynu, drugi który wydaje Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej, zawiera teksty sześciu referatów plenarnych wygłoszonych podczas Sesji Naukowej POSTĘPY FIZYKOCHEMII, która odbyła się we Wrocławiu 30 września 1995 r. Sesja była wydarzeniem wyjątkowym. Okazją do jej zorganizowania stał się wspólny jubileusz siedemdziesięciolecia trzech profesorów Instytutu: Krzysztofa Pigonia, Józefa W. Rohledera i Zdzisława Ruziewicza

 

 

Przedmowa

 

 

 

 

 

Profesor Adam Bielański

Nota biograficzna

Heteropolikwasy, nowy rozdział katalizy heterogenicznej

 

 

Profesor Bogdan Baranowski

Nota biograficzna

Wodór i układy metal-wodór w obszarze wysokich cisnień
Profesor Zbigniew R. Grabowski

Nota biograficzna

Molekularne stany wzbudzone. Od osobliwości struktur i reaktywności po poznawanie pojedynczych cząsteczek
Profesor Jerzy Janik

Nota biograficzna

Problem istnienia w fizyce i metafizyce
Profesor Marian Kryszewski

Nota biograficzna

Dlaczego zorganizowane cienkie warstwy różnych materiałów są fascynujące?

Profesor Lucjan Sobczyk

Nota biograficzna

Badania NMR wiązań wodorowych w zasadach Mannicha

 

 

Suplement do “Archiwum chemii fizycznej. 1945-1995”

 1. Seminaria
 2. Konferencje

 

 Archiwum Chemii Fizycznej

Aleksandra Lewanowicz

 1. Wstęp
 2. Prace dyplomowe
 3. Doktoraty
 4. Habilitacje
 5. Profesury
 6. Doktoraty honorowe
 7. Seminaria
 8. Bibliografia

 

 

 
 • Początki chemii teoretycznej w Polsce

  Kazimierz Gumiński

  Edukacja
  Kazimierz Gumiński urodził się4 marca 1908 w Zalesiu koło Rzeszowa, w rodzinie ziemiańskiej, jako syn Konstancji Makomaskiej i Jana Gumińskiego, właściciela dóbr Zalesie. Maturę zdał w II Gimnazjum w Rzeszowie w 1926 roku. Studiował chemię na Politechnice Lwowskiej, a po III roku przeniósł się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie otrzymał magisterium filozofii w zakresie chemii (19.04.1931).

  Po odbyciu służby wojskowej studiował w Zakładzie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod opieką prof. Mieczysława Centnerszwera (chemia) i prof. Stefana Pieńkowskiego (fizyka) obronił pracę doktorską: Świecenie anod w elektrolitycznych komórkach prostowniczych (14.02.1937). Brał udział w kampanii wrześniowej; w okresie okupacji pracował w Zalesiu jako buchalter, a w roku 1944 jako robotnik drzewny na Podhalu.

  Początki pracy naukowej w Krakowie
  W lutym 1945 roku podjął pracę jako asystent prof. Bogdana Kamieńskiego w Katedrze Chemii Fizycznej UJ. W latach 1945-48 prowadził seminarium, z którego wywodzą się profesorowie i docenci[1]: Jan Buciewicz, Jerzy Dereń, Ludwik Górski, Jerzy Haber, Mieczysław Lasoń, Zygmunt Doliński, Andrzej Korta, Janina Janikowa, Andrzej Pomianowski, Zofia Seweryn-Dolińska, Emil Zieliński.

  W pracy habilitacyjnej (marzec 1948) zaproponował opis elektroluminescencji w kategoriach termodynamiki procesów nieodwracalnych[2]. Jego prace termodynamiczne miały charakter systematyzujący i interpretacyjny[3],[4]. Dziedzina ta pozostała obiektem jego szczególnego zainteresowania[5]; do końca życia był uważany za jednego z jej klasyków (I. Gyarmati[6]).

  Katedra chemii fizycznej we Wrocławiu
  Od września 1948 roku jako zastępca profesora, a od 16.08.1949 jako profesor nadzwyczajny K. Gumiński objął kierownictwo wspólnej Katedry Chemii Fizycznej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Katedrę tę zorganizował od podstaw i kierował nią do 1954 roku[7]. Wobec braku kadry nieodzownej dla odbudowy kraju, w wyniku świadomego wyboru skoncentrował wysiłki na kształceniu młodych adeptów, odtwarzających we Wrocławiu potencjał badawczy w chemii. Prowadzone przed rokiem 1939 studia i badania w zakresie chemii i fizyki, łączące metody eksperymentalne i teoretyczne zdecydowały, że spajanie tych obszarów stało się jego życiową misją. Absolwentami zdobywającymi we Wrocławiu pod jego kierunkiem stopnie w zakresie fizykochemii byli późniejsi profesorowie[8]: Józef. W. Rohleder, Zdzisław Ruziewicz i Krzysztof PigońWCh PWr; Lucjan SobczykWCh UWr, Wacław Hendrich – Instytut Biochemii WB UWr; Władysław Romanowski i Kazimierz ŁukaszewiczINTBiS PAN, a także Wanda Ważewska-Riesenkampf – IMIM PAN. Kolejne generacje ich uczniów tworzą w Wrocławiu środowisko rozpoznawalne jako wrocławska szkoła chemii fizycznej8.

  Konferencja teoretyczna chemików
  17-24.02.1952 odbyła się w Karpaczu Górnym wspólna konferencja[9] chemików i fizyków (131 osób) zorganizowana przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego jako realizacja uchwał I Kongresu Nauki (29.06-2.07.1951)[10]. Inicjatywa konferencji wyszła z PTChem, który reprezentowali profesorowie Wojciech Świętosławski i Tadeusz Urbański. Referaty przedstawili profesorowie: Szczepan Szczeniowski (o mechanice kwantowej), Józef Hurwic (o teorii rezonansu), Stanisław Bretsznajder (o procesach kontaktowych) i Bogdan Kamieński (o zjawiskach powierzchniowych).

  Uczestnicy konferencji omawiali zmiany w nowoczesnym kształceniu chemików, niezbędne wobec szeroko spopularyzowanych osiągnięć fizyki kwantowej. Wnioski przedstawiono obecnemu na konferencji przedstawicielowi ministerstwa, wymieniając konkretne działania, m. in.: uzupełnienie w zakresie matematyki i fizyki teoretycznej programów studiów chemicznych oraz kreowanie katedr chemii teoretycznej lub fizyki chemicznej. K. Gumiński, wówczas dziekan Wydziału Chemicznego PWr, doświadczony w interdyscyplinarnym obszarze chemii, fizyki i matematyki, był aktywnym uczestnikiem spotkania. Po konferencji publikowano w języku polskim liczne artykuły prezentujące teoretyczne i fizyczne aspekty nowoczesnej chemii.[11]

  Pierwsza Katedra Chemii Teoretycznej
  Bezpośrednim efektem konferencji stało się powołanie Katedry Chemii Teoretycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego już we wrześniu 1952 oraz nominacja K. Gumińskiego na jej kierownika.[12] Prof. Gumiński pozostał kierownikiem Katerdy Chemii Fizycznej Politechniki Wrocławskiej, w roku 1954, ego nastepcą został mgr Krzysztof Pigoń mianowany na stanowisko zastępcy profesora.

  [1] P. Petelenz i T. Życzkowska, Złota księga, Uniwersytet Jagielloński; 600-lecie Odnowienia Akademii Krakowskiej, Wydział Chemii. Tom I. Red. Elżbieta Szczepaniec-Cięciak, Kraków 2000, s. 307–311.
  [2] K. Gumiński, Thermodynamical considerations on the interface equilibrium, Bull. Acad. Polon. Sci. et Lett., Sci. Math. et. Nat. 1948, 5-12.
  [3] K. Gumiński, On the Natanson priciple of irreversible processes, Acta Phys. Polon. 1980, 58, 501-507.
  [4] K. Gumiński, D. Rutkowska, Some remarks on the Le-Chatelier-Braun principle, Pol. J. Chem. 1978, 52 1093-1096.
  [5] K. Gumiński, Termodynamika a biologia, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej 1977, 4, 9-25.
  [6] I. Gyarmati: Nonequilibrium Thermodynamics. Field Theory and Variational Principles. Springer‐Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1970.
  [7] K. Pigoń i Z. Ruziewicz, Pierwsze lata Katedry Chemii Fizycznej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, Wiad. Chem. 1992, 46, 7-20. Także: s. 165-186 [w] Z. Ruziewicz: Ludzie i dzieła. Studia nad historią chemii na ziemiach polskich, Wyd. Tinta Wrocław, 1998.
  [8] A. Lewanowicz, Archiwum chemii fizycznej. Bibliografia specjalna 1945-1995. Biuletyn Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej, nr 1, wrzesień 1995.
  [9] Wiad. Chem. 1952, nr 3, s. 134.
  [10] Wiad. Chem. 1952, nr 9, s. 383.
  [11] Wiad. Chem. 1952, tom 6, nr 4-12.
  [12] T. Życzkowska Szkoła chemii teoretycznej K. Gumińskiego, s. 21 [w] Szkoły naukowe chemików polskich. Red. R. Mierzecki, PTChem, Warszawa 1993.

 • Podręczniki
  Prof. K. Gumiński jest autorem podstawowych podręczników akademickich. Są wśród nich książki szeroko wykorzystywane w kursach uniwersyteckich, monografie specjalistyczne z zakresu termodynamiki oraz rozdziały w podręcznikach ogólnych posiadających liczne wydania krajowe.

  1. Z Rozważań termodynamicznych nad granicą faz, PAU Kraków 1948.
  2. Termodynamika, PWN Warszawa, wyd: 1955, 1972, 1974, 1986.
  3. Termodynamika procesów nieodwracalnych, PWN Warszawa, wyd: 1962, 1983.
  4. Teoretyczne podstawy chemii fizycznej, cześć I (s. 19-122) [w] Chemia fizyczna (praca zbiorowa), PWN Warszawa, 1963, 1980.
  5. Elementy chemii teoretycznej, PWN Warszawa, wyd: 1964, 1971.
  6. K. Pigoń, K. Gumiński i J. Vetulani, Półprzewodniki organiczne, WNT Warszawa, 1964.
  7. Wykłady z chemii fizycznej, PWN Warszawa, 1979.
  8. K. Gumiński i P. Petelenz, Elementy chemii teoretycznej, PWN Warszawa, 1989.
 • Szkice popularno-naukowe
  Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik wydała w roku 1948 kilka artykułów K. Gumińskiego w popularnej serii OMNIBUS: Biblioteczka niepróżnującego próżnowania. Ukazały się kolejno jako: nr 3 – Jak zważono powietrze; nr 4 – Czy natura jest przekorna; nr 6 – Ile człowiek zjada węgla; nr 7 – Jak obliczono szybkość światła; nr 9 – Tajemnica kolorowego widma.

  Programowanie studiów chemicznych
  Nauczając chemii teoretycznej w UJ, prof. Gumiński dokładał starań by zachęcać środowisko chemików w Polsce do tej dziedziny wiedzy, która dla kolejnych pokoleń miała się stać obszarem intensywnego rozwoju. Był autorem kilku artykułów metodycznych w języku polskim:

    1. W sprawie uniwersyteckich studiów chemicznych, Życie Szkoły Wyższej 1963, 11, 36-45.
    2. O pracach termodynamicznych Władysława Natansona, Nauka Polska 1966, 3, 129-133.
    3. Chemia teoretyczna – jej powstanie, treść i zadania, Nauka Polska 1966, 4, 39-43.
    4. Chemia teoretyczna w Polsce, Postępy Fizyki 1966, 17, 347-358.
    5. Chemia teoretyczna w Polsce w latach 1965-1967, Postępy Fizyki 1969, 20, 157-168
    6. Termodynamika a biologia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Biologii Molekularnej 1977, z. 4, s. 9-25

  Opracowanie na podstawie noty biograficznej:

 • T. Życzkowska, P. Petelenz, L. Komorowski “Kazimierz Gumiński, Życie i twórczość.” (2018)